top of page

תקנון התנדבות וכללי בטיחות בחווה

תודה!

אנו שמחים ומודים על הרצון להצטרף למשפחת מתנדבי החווה.

על מנת שכל הצדדים יהנו מביקור פורה ומהנה, אנא עברו על הכללים הבאים בדגש על כללי הבטיחות של המקום וחתמו על קבלתם ואישורם.

 1. האחראי/ת על התנדבותך בחווה הינו/ה אחראי/ת החווה ויש להקשיב לכל הוראותיו.

 2. למען הסר ספק, כל פעילויותיך בחווה נעשות בהתנדבות וללא כל תמורה כספית או אחרת.

 3. בחתימתך הינך מסכים ומאשר כי באמור לא נוצרים יחסי עובד-מעביד בינך לבין החווה, כי התנדבותך נעשית לפי בקשתך המפורשת, כי לא יהיו יחסי עובד-מעביד בינך לבין החווה, וכי לא תקבל כל תמורה בגין התנדבותך האמורה. על התנדבותך לא יחולו כל הסכמי עבודה קיבוציים ו/או הסדרים קיבוציים. כמו כן, הינך מסכים ומודע לכך שהתנדבותך לא תקנה לך זכאות להיות מבוטח בביטוח לאומי או בכל ביטוח אחר שבו מבוטחת החווה.

 4. מוסכם בין הצדדים במפורש ומראש כי במידה וערכאה מוסמכת תקבע באופן סופי ומחייב כי בתקופת התנדבותך כאמור נוצרו בינך לבין החברה יחסי עובד-מעביד, אזי:

  1. בתקופה שתקבע על ידי הערכאה האמורה כתקופה בה חלו יחסי עובד-מעביד בינינו, שכרך המוסכם לתקופה הקובעת יהיה שכר המינימום במשק, ובהתאם למספר השעות בהן ביצעת בפועל את ההתנדבות בחווה.

  2. כמו כן, הינך מתחייב לשפות החברה בגין כל תשלום ו/או הוצאה שתגרם לחברה, בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידך ו/או מי מטעמך, לפיה נוצרו בינך ובין החברה יחסי עובד-מעביד.

 5. כל ציוד וחפצים אחרים שנמסרו לך או הגיעו לחזקתך במסגרת התנדבותך בחווה, ככל שנמסרו לך, יהיו שייכים בכל עת לחווה, והנך מתחייב בזאת לשמור על הציוד במהלך התנדבותך ולהחזירו לחווה עם סיום ההתנדבות, או בכל מועד אחר על פי דרישת החווה.

 6. הנך מתחייב כי קראת ואישרת את תנאי וכללי הזהירות והבטיחות המפורטים מטה להתנדבות בחווה ("כללי הבטיחות").

 7. הנך מצהיר כי אתה מבין כי עליך לפעול על פי כללי הבטיחות על מנת להגן על שלומך ושלמות גופך וכן להגן על בעלי החיים דיירי החווה ומתנדבים אחרים מפני נזקים פוטנציאליים.

 8. כללי הבטיחות:

  • שעות הפעילות בחווה כפי שמפורסם באתר בחווה. ביקור בשטח החווה, וביצוע כל פעילות בה, יעשה במהלך שעות הפעילות בלבד ובאישור אחראי החווה. הכניסה לשטח החווה שלא באישור ובשעות החשיכה אסורה בהחלט.

  • הכניסה לחווה הינה בנעליים סגורות ומכנסיים ארוכים בלבד ללא יוצא מן הכלל.

  • אין לפתוח כלובים ללא רשות!! בעלי החיים אשר יברחו לא ישרדו בטבע!

  • אין לתת לבעלי החיים מזון שלא באישור מפורש של אחראי החווה! מתן מזון לבעלי החיים, ככל שיינתן אישור, יתבצע בישיבה על הרצפה והצעת המזון לבעלי החיים תוך מתן אפשרות בחירה לבעלי החיים לגשת אל המזון.

  • יש לשמור על השקט והרוגע בחווה, וזאת על ידי כך שלא צועקים, לא רצים, ולא משתוללים.

  • אין להרים ביצים מהרצפה.

  • יש לאסוף אחריך פסולת לפחי המחזור, ולא להשאירה מפוזרת בשטח החווה.

  • אין לרדוף אחרי בעלי החיים, זה לא נעים להם.

  • אין להרים בעלי חיים. זה לא נעים להם.

  • חשוב לסגור כל כלוב אחרי שנכנסים!

  • אין להכנס ל"חמורזיה" (האזור המיועד עבור החמורים והעיזים) או לבית של בייב (החזיר) ללא אישור אחראי החווה שילווה את המתנדב.

  • אין להכניס אצבעות /מזון דרך הרשת לבעלי החיים.

 9. הביקור בחווה הינו באחריות המבקרים, ולמעט בקשר לנזקי גוף ובכפוף לכל דין, החווה או בעליה לא ישאו בכל אחריות כתוצאה מנזק כלשהו שעלול להיגרם למבקרים. המבקרים בחווה מתחייבים בזאת שלא לתבוע את החווה או בעליה בגין נזק כלשהו שעלול להיגרם במהלך השהות בחווה ולא תהיה להם כל זכות בעניין.

 10. החווה הינה חווה טבעונית. אנא התאימו עצמכם לאופי החווה.

bottom of page